Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

VIENNA INSURANCE GROUP V LETU 2013

16 Maj

VIENNA INSURANCE GROUP V LETU 2013

Solidni operativni rezultati v poslovnem letu, polnem izzivov

Skupina Vienna Insurance Group je v poslovnem letu 2013 dosegla obračunane čiste premije v obsegu 9,2 mrd. evrov. Namerno znižanje kratkoročnih življenjskih zavarovanj z enkratnimi vplačili na Poljskem, manjši obseg avtomobilskih zavarovanj v Italiji ter valutni učinki (zlasti zaradi devalvacije češke krone) so pripeljali do padca premij za 4,4 odstotka. Brez teh učinkov je skupina Vienna Insurance Group ustvarila solidno rast premij za 2,8 odstotka.

„Izzivi poslovnega leta 2013 se vzorčno zrcalijo v premijah skupine. Zaradi pomislekov glede donosa smo zmanjšali obseg poslovanja v segmentih, kjer so marže šibke, denimo v Romuniji in na Poljskem. Nasprotno pa je skupina Vienna Insurance Group na drugih trgih presegla prag 1 milijarde obračunanih premij. S strateškimi prevzemi na osrednjih trgih na Poljskem in Madžarskem smo dodatno utrdili položaj skupine Vienna Insurance Group in okrepili prodajo“, komentira Peter Hagen, CEO skupine Vienna Insurance Group, razvoj skupine.

V segmentu premoženjskih zavarovanj so se premije znižale za 1,2 odstotka. Brez že prej omenjenih posebnih učinkov bi znašala rast 1,6 odstotka.

Razveseljive rezultate je skupina Vienna Insurance Group dosegla v vseh vrstah zavarovnj razen avtomobilskih, in sicer rast za okoli 5 odstotkov. Večje povpraševanje na tem področju kaže na dolgoročni potencial za moderne zavarovalne produkte na trgih Srednje in Vzhodne Evrope. Družbe skupine Vienna Insurance Group slednje koristijo z okrepljenimi prodajnimi ukrepi, saj lahko tako pospešijo nadaljnjo diverzifikacijo in razpršenost tveganja.Na področju življenjskih zavarovanj je dosegla skupina Vienna Insurance Group operativni plus v obsegu 4,3 odstotka, ob upoštevanju izločitve kratkoročnih življenjskih zavarovanj z enkratnimi vplačili na Poljskem in učinkov menjalnega tečaja. Izkazani padec pri premijah v višini 8,3 odstotka izhaja iz že prej navedenih učinkov. Še naprej pa na posle v segmentu življenjskega zavarovanja pozitivno vpliva sodelovanje z Erste Group. Skupina bo lahko to priložnost na področju življenjskih zavarovanj v prihodnosti še močneje izkoristila z zadnjimi prevzemi na Madžarskem in Poljskem.

Premije na področju zdravstvenh zavarovanj so se zvišale za 1,6 odstotka na okoli 400 milijonov evrov.

Zaradi zahtevnih pogojev zlasti na romunskem trgu ter razvoja v Italiji se je vodstvo skupine odločilo, da izvede korekcijo vrednosti firme ter sprejme dodatne ukrepe, ki v obdobju poročanja izredno bremenijo operativni dobiček. To je pripeljalo do dobička skupine (pred obdavčitvijo) v višini 355,1 milijona evrov (-37,0 odstotka). Rezultat skupine – brez teh posebnih učinkov – znaša tako celih 570 milijonov evrov.

Ti izredni ukrepi so prav tako privedli do zvišanja kombiniranega razmerja na 100,6 odstotka.

Finančni rezultat skupine je ostal stabilen pri 1,2 milijarde evrov. Naložbe skupine Vienna Insurance Group (vključno z likvidnimi sredstvi) so dosegli skoraj 30 milijard evrov (presečni dan 31. december 2013).

Zaradi odlične kapitalska podlage in solventnosti, ki je trajno višja od 200 odstotkov, ter solidnih operativnih rezultatov skupine bo generalni skupščini skupine Vienna Insurance Group predlagano zvišanje dividende na 1,30 evrov za delnico (+10 centov po delnici).

Bistveni dosežki na trgih skupine Vienna Insurance Group

Avstrija – nepremagana številka 1 na avstrijskem trgu

Družbe skupine Vienna Insurance Group v Avstriji, to so Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung in S Versicherung, so ustvarile 4,1 mrd. evrov premij in še naprej ostajajo prepoznavna številka 1 na trgu.

Zavarovalnici Wiener Städtische je uspel zelo razveseljiv razvoj v segmentu premoženjskih zavarovanj. Pri avtomobilskem kasko zavarovanju je doseglo podjetje rast za več kot 6 odstotkov. Skupno je skupina Vienna Insurance Group zabeležila v segmentu premoženjskih zavarovanj rahel padec premij v višini 1,3 odstotka – izključno zaradi padca avtomobilskih zavarovanj zavarovalnice Donau v Italiji. Brez teh posledic bi znašal plus na področju premoženjskih zavarovanj v Avstriji okoli 3 odstotke.

Pri življenjskih zavarovanjih je dosegla zavarovalnica »S Versicherung« v nasprotju z razvojem na trgu porast za 1,7 odstotka. Skupno pa je ta segment vendarle zabeležil padec premij v višini 1,8 odstotka.

Pri zdravstvenih zavarovanjih so avstrijske družbe skupine dosegle razveseljivo rast za 2,8 odstotka.

Zavarovalnica Wiener Städtische je – kljub izrednemu bremenu zaradi neurij – dosegla odlično kombinirano razmerje v višini 94 odstotkov. Skupno je skupina Vienna Insurance Group v Avstriji ustvarila dobiček (pred obdavčitvijo) v višini 232,7 milijona evrov, kombinirano razmerje pa je znašalo 101,4 odstotka. To lahko v največji meri povežemo z razvojem poslovanja ter ukrepi, ki se nanašajo na posle zavarovalnice Donau v Italiji.

Republika Češka – pozitiven rezultat kljub visokim škodam zaradi neurij

Družbe skupine Vienna Insurance Group na Češkem so še dodatno utrdile svoj vodilni položaj – v konkurenčno zelo intenzivnem okolju – za skoraj eno odstotno točko in dosegle tržni delež v višini 33,1 odstotka.

Leta 2013 so tri družbe skupine na Češkem ustvarile za 1,8 milijard evrov obračunanih premij (-1,9 odstotka). Upoštevajoč učinke menjalnih tečajev je to plus 1,4 odstotka. Zelo razveseljiv je razvoj v segmentu življenjskih zavarovanj za skoraj 4 odstotke, kar so dosegli z uspešno prodajo novih produktov.

Kombinirano razmerje je kljub visokim škodam zaradi neurij doseglo odlično vrednost 91,5 odstotka. Dobiček (pred obdavčitvijo) je – ne glede na devalvacijo češke krone – dosegel rekordno vrednost 197,8 milijona evrov.

Slovaška – močna rast življenjskih zavarovanj

Družbe skupine Vienna Insurance Group na Slovaškem so ohranile svoj trajno vodilni položaj na trgu in hkrati povečale svojo prednost pred konkurenti za eno odstotno točko. S tem dosegajo tržni delež v višini 34,5 odstotka.

Skupina Vienna Insurance Group je tukaj uspešno uresničila svojo strategijo, da preseže trg in z rastjo za 5,8 odstotka ustvarila za 744,7 milijona evrov obračunanih premij, medtem ko je celoten zavarovalni trg ustvaril rast za le 2,7 odstotka. Zlasti močno so se premije zvišale pri življenjskem zavarovanju za 10,2 odstotka. Pri tem je bila z izredno rastjo 30,7 odstotka posebej uspešna bančna prodaja preko lokalne hčerinske družbe Erste Group.

Slovaške družbe skupine VIG so ustvarile dobiček (pred obdavčitvijo) v višini 55,3 milijona evrov. Prav tako je bilo na zelo dobri ravni tudi kombinirano razmerje s 93,6 odstotka.

Poljska – vzorčni primer za strategijo, usmerjeno k donosu

Družbe skupine Vienna Insurance Group so skupno ustvarile za 1,1 milijarde evrov obračunanih premij in zavzemajo močno 3. mesto na konkurenčno izredno intenzivnem zavarovalniškem trgu na Poljskem. V segmentih razen avtomobilskih zavarovanj so dosegle družbe skupine Vienna Insurance Group izredno rast premij za celih 13 odstotkov.

„Naša zavzetost na Poljskem je vzorčni primer za strategijo, usmerjeno k donosu, ki jo razvija skupina Vienna Insurance Group za regijo CEE. Naše družbe skupine sledijo strategiji rasti, v skladu s spremenljivimi tržnimi fazami, t.j. skokovitim porastom oz. fazam mirovanja na trgu. S tem naši skupini uspeva, da optimalno izkorišča obstoječe potenciale“, pojasnjuje Peter Hagen, CEO skupine VIG.

Dobiček (pred obdavčitvijo) se je zvišal za izrednih 20,8 odstotka na 50,2 mio. evrov. Kombinirano razmerje se je ponovno znižalo za 1,4 odstotne točke in je tako znašalo dobrih 96,2 odstotka. Slednje potrjuje profitabilnost poslovanja skupine Vienna Insurance Group na tem trgu.

Romunija – ukrepi in prestrukturiranje

Poslovno leto 2013 se je na romunskem trgu za Vienna Insurance Group razvijalo zelo razveseljivo. Še vedno trajajoča neracionalna konkurenčnost cen pri avtomobilskih zavarovanjih, ki so se ji družbe skupine v veliki meri izognile, je posledično pomenila padec premij na 361,8 mio. evrov (-11,5 odstotka).

Zaradi težkega položaja na romunskem zavarovalniškem trgu je bilo izvedeno korenito prestrukturiranje in sprejeti so bili določeni ukrepi. Ti ukrepi predstavljajo dobro podlago za razvoj družb skupine v prihodnosti. Hkrati je slednje pripeljalo do negativnega rezultata (pred obdavčitvijo) v višini 98,7 milijona evrov. To je močno vplivalo tudi na kombinirano razmerje, ki je zdaleč preseglo prag 100 odstotkov.

Drugi trgi – rast premij in dobička

Na „drugih trgih“ je skupina Vienna Insurance Group v poslovnem letu 2013 z močno rastjo 8,8 odstotka prvič ustvarila za več kot 1 milijardo evrov premij. Tako v segmentu življenjskih zavarovanj (+11,7 odstotka) kot pri premoženjskih zavarovanjih (+8,2 odstotka) so premije močno porasle in skupno dosegle 1,1 milijarde evrov. Rast premij, upoštevajoč spremembe menjalnih tečajev, znaša celo 11,4 odstotka.

„Izredno pozitiven razvoj v tem segmentu je rezultat našega edinstvenega strateškega položaja. Skupina Vienna Insurance Group je geografsko najširše zasnovana zavarovalniška skupina v regiji Srednje in Vzhodne Evrope in še naprej krepi svoj vodilni tržni položaj“, izpostavlja Peter Hagen.

Pozitiven razvoj je mogoče ilustrativno prikazati z nekaj trgi: Na Madžarskem je bila rast premij s 14,6 odstotka zelo razveseljiva in je temeljila na dobrem razvoju pri poslih s podjetji. V Srbiji je zavarovalnica Wiener Städtische Osiguranje ustvarila izredno rast premij v višini 17,9 odstotka in se močno okrepila zlasti pri življenjskem zavarovanju. V Turčiji se je nadaljeval dober poslovni razvoj z rastjo za 5,5 odstotka – upoštevajoč spremembe menjalnih tečajev za celo 15,5 odstotka. Uspešna uveljavitev poslovanja se je nadaljevala tudi v Bolgariji, kjer so se premije zvišale za 3,9 odstotka.

Za posebej dinamično regijo rasti so se izkazale baltske države. Družbe skupine so na področju življenjskih zavarovanj presegle povprečje trga za odličnih 35,5 odstotka. Dobiček (pred obdavčitvijo) se je povečal celo za izrednih 42,6 odstotka.

Skupno se je dobiček (pred obdavčitvijo) v tem segmentu zvišal na najvišjo vrednost 40,3 milijona evrov, kombinirano razmerje pa je znašalo 98,6 odstotka.

Povečana vrednost veljavnih zavarovalnih pogodb skupine (Group Embedded Value) – še naprej v porastu

V skladu z mednarodnimi smernicami izračunano povečano vrednost veljavnih zavarovalnih pogodb – Embedded Value sestavljata neto premoženje skupine Vienna Insurance Group ter sedanja vrednost prihodnjih donosov iz obstoječih zavarovalnih pogodb življenjskega in zdravstvenega zavarovanja skupaj, kar je s certifikatom potrdila družba B&W Deloitte GmbH, Köln.

Trajnostna usmerjenost zavarovalniškega posla skupine Vienna Insurance Group se kaže v tem, da je Group Embedded Value (po obdavčitvi) na presečni dan 31. decembra 2013 porasel za 11,0 odstotka na 6,2 mrd. evrov (usklajena vrednost 2012: 5,5 mrd. evrov). Dobičkonosnost novih sklenjenih poslov v regiji CEE je s 6,0 odstotka ponovno dosegla odlično vrednost v mednarodni primerjavi.

Izkaz uspeha skupine (IFRS) 1. januar – 31. december 2013

Poročilo po segmentih (IFRS) 1. januar – 31. december 2013

Pri seštevanju zaokroženih zneskov in odstotkov se lahko pojavijo računska odstopanja zaradi zaokrožitev. Poslovni rezultati za leto 2012 so bili prilagojeni v skladu z IAS 8.41 in IAS 19

Skupina Vienna Insurance Group (VIG) je vodilna avstrijska zavarovalna skupina v Srednji in Vzhodni Evropi. Okoli 50 družb in 25 držav sestavlja skupino z dolgoletno tradicijo, močnimi trgi in s tesnim sodelovanjem s strankami. Skupina VIG gradi na skoraj 190 let izkušenj na področju zavarovalništva. S skoraj 23.000 zaposlenimi skupina Vienna Insurance Group jasno vodi na svojih osrednjih trgih in s tem zaseda odlično izhodišče, da lahko izkoristi dolgoročne priložnosti rasti v regiji s 180 milijoni prebivalcev. Vienna Insurance Group, ki kotira na borzi, je najbolje ocenjeno podjetje vodilnega indeksa ATX Dunajske borze, delnica pa kotira tudi na Praški borzi.

Za dodatna vprašanja kontaktirajte:

VIENNA INSURANCE GROUP
Public Relations
Schottenring 30
1010 Dunaj

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com
Julia Rychetsky +43 50 390-26814, julia.rychetsky@vig.com
Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com

Sporočila za javnost najdete tudi na spletni strani http://www.vig.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.