Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prijava smrti

 

PODATKI O PREDLAGATELJU

PODATKI O ZAVAROVANCU

PODATKI O ZAVAROVALNEM PRIMERU

 

Priloge


Priponke kot so fotografije lahko posredujete na epošto: skode@wienerstaedtische.si (pripišite številko zavarovalne police).

 

V PRIMERU DA JE DO SMRTI PRIŠLO ZARADI BOLEZNI

 

V PRIMERU, DA JE DO SMRTI PRIŠLO ZARADI NEZGODE

 

PODATKI O UPRAVIČENCIH

 

Prvi upravičenec
 

NAKAZILO


 

Drugi upravičenec
 

NAKAZILO


 

Tretji upravičenec
 

NAKAZILO


 

Četrti upravičenec
 

NAKAZILO


Zagotavljam, da so vse navedbe resnične in jamčim za njihovo točnost. Pooblaščam zavarovalnico Wiener Städtische, za vpogled v vse akte, povezane s smrtjo zavarovanca, da jih prepiše ali fotokopira.

 

Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

 

 

*1. IZJAVA ZA PEP

Politično izpostavljena oseba (t.i. PEP) skladno z ZPPDFT – 1 je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Te so:

 1. voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
 2. izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
 3. člani vodstvenih organov političnih strank;
 4. člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
 5. člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
 6. vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
 7. člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
 8. predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

 

Ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega člena so:

 1. zakonec ali zunajzakonski partner politično izpostavljene osebe;
 2. otroci politično izpostavljene osebe in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji;
 3. starši politično izpostavljene osebe.

 

Ožji sodelavci osebe iz drugega odstavka tega člena so:

 1. vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo;
 2. vse fizične osebe, ki so edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

 

**2. IZJAVA O DAVČNEM REZIDENTSTVU SKLADNO S FATCA IN CRS

Bodite pozorni: Indic o davčnem rezidentstvu v tujini je lahko npr. poštni naslov ali naslov stalnega bivališča v tujini, izključno tuja telefonska številka ali tuj c/o naslov, zaposlitev ali bančni račun v tujini, pooblastilo osebe z enim izmed navedenim indicev ipd.. V primeru obstoja enega ali več indicev, ste dolžni sami pridobiti ustrezna potrdila za ugotovitev obstoja davčnega rezidentstva v tujini.

 

 

Zgoraj navedene podatke bo WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group,  Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, uporabila za namen obdelave zavarovalnega primera.

Posredovane osebne podatke bomo varovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.