Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Trajnostnost

Informacije v skladu s členom 3 in 4 Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, in o najpomembnejših škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti.

 

Informacije o politikah glede vključevanja tveganj glede trajnostnosti v svoje procese sprejemanja investicijskih odločitev

Tveganja glede trajnosti pomenijo okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki ima lahko v primeru, da do nje pride, dejanski ali potencialen znaten negativni vpliv na vrednost naložbe.

Za zavarovalnico WIENER STÄDTISCHE so vidiki varnosti in trajnostnosti v ospredju upravljanja kapitalskih naložb. Kot družba mednarodne zavarovalne skupine Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe je zavarovalnica Wiener Städtische vključena v trajnostnostno politiko skupine. Pri tem predstavljajo med drugim težišče prav socialni in ekološki dejavniki naložbenega procesa. Tveganja glede trajnostnosti se preko izključitvenih meril pri novih naložbah in ob upoštevanju podatkov glede trajnostnosti pri opredelitvi regionalnega naložbenega spektra vključujejo v proces sprejemanja investicijskih odločitev.

 

Informacije o politikah glede določanja in prednostnega razvrščanja glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost in kazalnikov v zvezi z njo

Zavarovalnica Wiener Städtische ne sledi le politiki omejevanja tveganj, temveč tudi aktivno prevzema odgovornost za vplive svojih naložb. Izhajajoč iz spoznanja, da je termična obdelava premoga eden največjih povzročiteljev toplogrednih plinov, tako zavarovalnica ne vlaga v podjetja, ki delujejo na področju premogovništva in so zato izpostavljena posebnim gospodarskim tveganjem. Slednje je opredeljeno zelo široko in ne zajema zgolj rudarstva in trgovanja s premogom za termično obdelavo, temveč tudi proizvodnjo električne energije iz premoga za termično obdelavo in proizvodnjo goriv iz premoga. Kot izključitvena merila so opredeljene točne mejne vrednosti glede prometa in količin. Če se denimo ugotovi, da podjetje krši eno od spodaj navedenih mejnih vrednosti, je to podjetje izključeno iz naložbenega spektra:

 • več kot 30 % prometa izhaja iz pridobivanja premoga za namen termične obdelave
 • letna proizvodnja več kot 20 milijonov ton premoga za termično obdelavo
 • več kot 30 % celotne proizvodnje električne energije izhaja iz premoga za termično obdelavo
 • letna proizvodnja več kot 10 GW energije iz premoga za termično obdelavo

Trenutne postavke na tem področju bodo do konca leta 2025 znižane za več kot 50 % in najkasneje do konca leta 2035 povsem odpravljene. Prav tako zavarovalnica Wiener Städtische ne vlaga v podjetja, ki so vpletena v proizvodnjo ali trgovanje s prepovedanim orožjem. Konkretna ocena temelji na različnih mednarodnih konvencijah, pri čemer analiza presega gole določbe pogodbenih besedil, da bi lahko kar najbolj preprečevali financiranje tovrstnega orožja.

Da bi lahko v največji možni meri upoštevali tveganja glede trajnostnosti, vključuje zavarovalnica Wiener Städtische že pri svoji oceni držav v okviru analize izdajateljev tudi merila trajnostnosti. Pri analizi se tako upoštevajo podatki glede na kakovost in so močno povezani s trajnostnostjo. Sem sodi tudi indeks človekovega razvoja OZN (Human Development Index). Gre za kazalnik blagostanja za države, ki ga na letni ravni preračunavajo in objavljajo že več desetletij. Pri oceni tveganj glede trajnostnosti se upošteva tudi indeks zaznave korupcije (Corruption Perceptions Index). Temelji na raziskavah in analizah, ki jih pripravlja neprofitna organizacija Transparency International. Pri oceni pa se nenazadnje upošteva tudi razvrstitev glede na politično stabilnost in odsotnost nasilja (Political Stability and Absence of Violence), ki je del kazalnikov upravljanja oz. vladanja Svetovne banke (Worldwide Governance Indicators). Vsi navedeni kazalniki se upoštevajo v analizi mednarodnega spektra držav in predstavljajo pomemben filter, ki je primeren za zaznavanje tveganj glede trajnostnosti.

 

Opis glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost in vseh sprejetih ter, po potrebi, načrtovanih ukrepov v zvezi s tem

Poleg izključitvenih meril na področju premoga za termično obdelavo je za zavarovalnico WIENER STÄDTISCHE pomembno tudi ciljno usmerjeno spodbujanje določenih trajnostnih tem, kot denimo neposredne naložbe v obnovljive vire energije. Oboje skupaj naj bi zmanjšalo tveganje podnebnih sprememb za nas vse.

Zavarovalnica WIENER STÄDTISCHE se je leta 2020 udeležila PACTA. PACTA pomeni »Paris Agreement Capital Transition Assessment« in je model, ki ga je za namen preverjanja podnebne sprejemljivosti finančnih portfeljev razvil neodvisen in neprofiten možganski trust »The 2° Investing Initiative«. Model PACTA analizira portfelje z globalnimi delnicami in podjetniškimi obveznicami glede njihove podnebne sprejemljivosti in daje na voljo stresni test za podnebna tveganja ter analizo izpostavljenosti. Zavarovalnica Wiener Städtische si je za cilj postavila nadaljnji razvoj svoje politike trajnostnosti. Za ta namen potrebne podatke glede trajnostnosti pridobiva od zunanjim ponudnikov podatkov. V okviru evalvacijskega procesa bo izbrana rešitev za zanesljivo bazo podatkov, ki se bo izkazala kot najprimernejša za nadaljnji razvoj politike trajnostnosti.

 

Kratek povzetek politike sodelovanja v skladu s členom 3g Direktive 2007/36/ES

Zavarovalnico WIENER STÄDTISCHE kot aktivno vlagateljico načeloma zanima uveljavljanje glasovalnih pravic prek svojega neposrednega lastništva delnic, ne glede na velikost postavke. Pri glasovanju zavarovalnice WIENER STÄDTISCHE sta odločilnega pomena transparentnost in integriteta družb, v katere se vlaga. Več informacij o politiki sodelovanja je na voljo na spletni strani WIENER STÄDTISCHE na povezavi https://www.wienerstaedtische.at/fileadmin/user_upload/Dokumentenpool/Unternehmen/Investor_Relations/Anlagestrategie/Aktionaersrechte_WSTV.pdf

Transparentnost glasovanja se zagotavlja s poročanjem o glasovanju. Informacije o tem so na voljo na povezavi https://www.wienerstaedtische.at/fileadmin/user_upload/Dokumentenpool/Unternehmen/Investor_Relations/Anlagestrategie/Beschlussfassungen.pdf

 

Sklicevanje na spoštovanje kodeksov odgovornega ravnanja podjetij in mednarodno priznanih standardov za potrebno skrbnost in poročanje

Cilj kodeksa ravnanja zavarovalnie WIENER STÄDTISCHE je upoštevanje zakonskih in notranjih pravil in predpisov s strani zaposlenih. Ta načela ravnanja se nanašajo na naslednje standarde:

 • zanesljivost in integriteta,
 • Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov – IDD.
 • preprečevanje korupcije,
 • enako obravnavanje in raznolikost,
 • varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • zaupnost, varstvo podatkov, poslovne skrivnosti in skrivnosti obratovanja,
 • trgovanje na podlagi notranjih informacij,
 • preprečevanje pranje denarja in financiranje terorizma,
 • družbeni mediji,
 • vprašanja medijev in
 • varstvo okolja ter trajnostnost

 

Informacije o politikah glede vključevanja tveganj glede tranostnosti pri sklepanju zavarovanj zavarovalnice Wiener Städtische

Pri sklepanju zavarovanj vključuje zavarovalnica Wiener Städtische tveganja glede trajnostnosti (glej zgoraj). Dodatno seznani tudi z rezultatom ocene pričakovanih vplivov tveganj glede trajnostnosti na donos finančnih produktov.

Slednje poteka tako, da zavarovalnica Wiener Städtische glede na zavarovalni naložbeni produkt, za katerega se izvaja postopek sklepanja zavarovalne pogodbe, vključi naslednja pojasnila:

 

Produkti klasičnega življenjskega zavarovanja:

Cilj naložbe je doseganje stalnih in stabilnih donosov. Ne vlaga se v podjetja, ki delujejo na področju premogovništva in so zato izpostavljena posebnim gospodarskim tveganjem. Slednje je opredeljeno zelo široko in ne zajema zgolj rudarstva in trgovanja s premogom za termično obdelavo, temveč tudi proizvodnje električne energije iz premoga za termično obdelavo. Prav tako so iz naložb izključena podjetja, ki so vpletena v proizvodnjo ali trgovanje s prepovedanim orožjem.

Pri oceni tveganja držav se pri naložbi poleg makroekonomskih kazalnikov upoštevajo tudi trajnostni indeksi. Ti indeksi se uporabijo pri analizi mednarodnega nabora držav, s pomočjo katerih se identificirajo tveganja glede trajnostnosti.

Spričo visoke razpršenosti naložbe in upoštevanja tveganj glede trajnostnosti pri naložbenih odločitvah ne pričakujemo vplivov tveganj glede trajnostnosti na donosnost.

 

Produkti življenjskega zavarovanja, vezanega na sklade:

Pri produktih življenjskega zavarovanja vezanega na sklade sta vključevanje tveganj glede trajnostnosti in ocena pričakovanih vplivov tveganj glede trajnostnosti na donos odvisna od vsakokratnega upoštevanja in ocene s strani družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, na katerem temelji konkretni zavarovalni naložbeni produkt. Wiener Städtische zato opozarja in napotuje na informacije, ki jih na svoji spletni strani v konkretnem prospektu objavlja družba za upravljanje.

S tem imajo stranke zavarovalnice Wiener Städtische možnost, da te informacije upoštevajo pri svoji odločitvi.

 

Upoštevanje najpomembnejših škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti pri sklepanju zavarovanj

Udeleženci na finančnih trgih bodo morali po 30. 12. 2022 za vsak finančni produkt jasno in utemeljeno pojasniti, ali in kako pri tem finančnem produktu upoštevajo najpomembnejše škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti. Najkasneje od tega trenutka dalje bo seveda tudi zavarovalnica Wiener Städtische pri svojih zavarovalnih svetovanjih upoštevala najpomembnejše škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti.