Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prevod izrazov

Izraz Prevod
Anlageziel Naložbeni cilj
Wachstum 10000 Rast naložbe 10.000 EUR v skladu
Rendite (in %) Donosnost sklada v %
Risikokennzahlen Kazalniki tveganja
Alpha Parameter naložbenega portfelja po teoriji CAPM, ki prikazuje odstopanje donosnosti naložbenega portfelja od teoretično pričakovane donosnosti
Beta Parameter naložbenega portfelja po teoriji CAPM, ki ponazarja korelacijo med donosnostjo naložbenega portfelja in finančnega trga
R2 Statistični parameter, ki označuje, kako dobro je mogoče s statističnim modelom napovedati bodoče izide.
Information Ratio Informacijski koeficient – »information ratio« – s tveganjem normalizirana donosnost sklada. Je količnik med aktivno donosnostjo (pričakovana vrednost razlike med donosnostjo sklada in donosnostjo »benchmark« indeksa) in standardno deviacijo aktivne donosnosti.
Tracking Error »Tracking error« je mera za odstopanje donosnosti sklada od donosnosti »benchmark« indeksa. Izračuna se s standardno deviacijo donosnosti sklada od donosnosti »benchmark« indeksa.
Sharpe Ratio Sharpov kazalnik je mera za presežno donosnost sklada in pove, koliko donosnost sklada kompenzira sprejeto tveganje. Izračuna se kot količnik med pričakovano vrednostjo razlike med donosnostjo sklada in donosnostjo »benchmark« naložbe – največkrat je to netvegana naložba ter standardno deviacijo te razlike.
Std. Abweichung Standardna deviacija
3 J. Risiko 3-letno tveganje
5 J. Risiko 5-letno tveganje
10 J. Risiko 10-letno tveganje
Rollierende Renditen Tekoče letne donosnosti
Lfd. Jahr Tekoče koledarsko leto
1 Jahr 1 leto –donosnost v obdobju zadnjega leta
3 Jahre p.a. 3 leta – povprečna letna donosnost za zadnje triletno obdobje
5 Jahre p.a. 5 let – povprečna letna donosnost za zadnje petletno obdobje
Seit Auflage Povprečna letna donosnost od ustanovitve sklada
Rendite kumul. (%) Kumulativna donosnost
3 Jahre 3 leta
5 Jahre 5 let
10 Jahre 10 let
Seit Auflage Od ustanovitve sklada
Portfolio Struktura naložb v skladu
Aufteilung (in %) Delitev v %
Aktien Delnice
Anleihen obveznice
Cash Denarna sredstva
Sonstige Ostalo
Morningstar Aktien Style Box™ Oznaka naložbene usmeritve v delnice po Morningstar TM
Anlagestil (Value/ Blend /Growth) Naložbeni slog (vrednost / kombinirano / rast)
Größe (Groß/ Mittel/ Klein) Velikost (velika / srednja / majhna)
% Akt Delež delnic
Sehr Groß Zelo velika
Groß Velika
Mittelgroß Srednja
Klein Majhna
Micro Zelo majhna
Ø Marktkap. Povprečna tržna kapitalizacija
Morningstar Anleihen Style Box™ Oznaka naložbene usmeritve v obveznice po Morningstar TM
Zinssensibilität (Niedrig / Mittel / Hoch) Občutljivost obrestne mere (nizka / srednja / visoka)
Bonitët (Niedrig / Mittel / Hoch) Boniteta (nizka / srednja / visoka)
Durchs. Duration Povprečna ročnost
Durchs. Restlaufzeit Povprečni preostali rok trajanja
Durchschn. Bonitët Povprečna boniteta
Bonitët boniteta
Top 10 Positionen (in %) 10 največjih naložb sklada
Sektor Področje
Portf. Delež v portfelju naložb
Sektorengewichtung Deleži po področjih
Regionale Aufteilung Razdelitev po geografskih področjih
Positionen Aktien Gesamt Skupni delež delnic
Positionen Anleihen Gesamt Skupni delež obveznic
% des Vermögens in Top 10 Positionen Delež 10 največjih naložb v portfelju sklada
Restlaufzeit Preostali rok trajanja naložbe
% Anl Delež obveznic
1 bis 3 Eno do tri leta
Über 30 Nad 30 let
Kupon Kupon
Stammdaten Osnovni podatki o skladu
Fondsgesellschaft Izdajatelj sklada
Auflagedatum Datum ustanovitve sklada
Fondsmanager Odgovorni upravljalec sklada
Verantwortlich seit Datum začetka dela odgovornega upravljalca sklada
Kurs Vrednost točke sklada
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Skupna velikost sklada
Fondsvolumen (Mio.) Anteil Velikost posameznega razreda sklada
Domizil Država, kjer je sklad registriran
Währung Valuta
UCITS Evropska direktiva KNPVP
Ertragsverwendung Uporaba donosov (reinvestiranje / izplačevanje)
Thesaurierend Reinvestiranje donosov
Verwaltungsgebühr p.a. (max) Upravljalska provizija
Ausgabeaufschlag (aktuell) Izstopna provizija
Total Expense Ratio Celotni stroški poslovanja sklada (total expense ratio, “TER”), izraženi v odstotkih, prikazujejo v kakšnem razmerju so celotni stroški sklada do povprečne čiste vrednosti sredstev sklada za leto (ali za polovico leta), ki se spremlja. Celotni stroški vključujejo provizijo za upravljanje naložbe, provizije za administracijo in agencije za prenos, provizije za skrbništvo in druge stroške, kot opisano v izjavi o spremembah v čistih sredstvih zadnjega letnega oziroma polletnega poročila družbe.
TER Datum Datum izračuna skupnih stroškov sklada
Geschäftsjahresende Zaključek poslovnega leta
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive
sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Fondsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten
erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde.
Te informacije ne predstavljajo naložbenega svetovanja ali priporočila. Predvsem pa ne pomenijo ponudbe ali povabila k nakupu ali prodaji enot skladov. Ti podatki so zgolj osnovna informacija in ne nadomeščajo svetovalnega pogovora vlagatelja, kjer se upoštevajo individualna razmerja vlagatelja in njegovo poznavanje področja.
Vsaka kapitalska naložba je povezana s tveganjem. Vrednost in donosnost naložbe se lahko nenadoma in občutno zvišata ali padeta in ju ni mogoče zagotoviti. Prav tako lahko na razvoj naložbe vplivajo valutna nihanja. Možno je, da vlagatelj ne bo prejel celotne vplačane vsote, zlasti, če je kapitalska naložba le kratkoročna. Opozarjamo, da se podatki nanašajo na preteklost in da razvoj vrednosti v preteklosti ni zanesljiv pokazatelj za dogodke v prihodnje. Predstavljen je razvoj vrednosti neto premoženja (stroški izstopa in ponovnega vstopa niso upoštevani) in na osnovi preteklih izplačil.
Napotilo k prospektu: popolna in krajša verzija objavljenega prospekta za posamezni sklad v zadnji aktualni obliki, vključno z vsemi spremembami od prve objave, so brezplačno na voljo pri zgoraj navedenem izdajatelju sklada in tudi na zgoraj navedenih spletnih straneh izdajatelja.
Viri podatkov: podatke je pripravil Morningstar Deutschland GmbH po metodi, opisani v nadaljevanju. Če se podatki nanašajo na tuje investicijske sklade, ti niso pod nadzorom nadzornika finančnega trga Avstrije.
© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme
der Reinvestition aller Ausschüttungen.
© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice so pridržane. Morningstar predstavlja izključno informacije o produktu, ki niso naložbeno svetovanje ali priporočilo za produkt. Zanje veljajo pogoji uporabe, navedeni na www.morningstar.de. Za popolnost, vsebinsko pravilnost in ažurnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. V preteklosti doseženi donosi niso jamstvo za prihodnji razvoj. Izračuni razvoja vrednosti ne upoštevajo stroškov izstopa ali ponovnega vstopa, upoštevajo pa reinvestiranje vseh donosov.