Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Slovar

Delniški skladi
Skladi, ki vlagajo svoja sredstva pretežno ali izključno v delnice.

Obvezniški skladi
Skladi, ki vlagajo svoja sredstva v fiksno obrestovane vrednostne papirje.

Razpršitev premoženja
Praktična uveljavitev sodobne teorije portfeljev. Cilj je optimizacija tveganja in donosa posameznega portfelja. Namen razpršitve premoženja je kombinirati različne trge, instrumente in valute v regijah in državah tako, da optimalno ustrezajo pričakovanjem trga in potrebam tveganja posameznega vlagatelja.

Datum izdaje
Je datum ustanovitve sklada.

Tržna kapitalizacija
Borzna cena delniške družbe (borzni tečaj delnice pomnoženo s številom izdanih delnic).

Diagram
Grafični prikaz gibanja  tečaja posameznega vrednostnega papirja.

Metoda povprečnega stroška
Postopek investiranja, ki temelji na rednem obročnem vplačevanju enakega zneska za nakup določenih vrednostnih papirjev. Tako sčasoma pridobimo ugodno povprečno nabavno ceno.

Skladi skladov
Skladi, ki kupujejo enote premoženja drugih delniških in obvezniških investicijskih skladov in ne nalagajo v posamezne vrednostne papirje.

Skladi nastajajočih trgov
Skladi, ki vlagajo v vrednostne papirjev izdajateljev z območij razvijajočih se trgov (npr. Azija, Latinska Amerika itd.)

Skladi denarnega trga
Skladu, ki vlagajo pretežno v instrumente denarnega trga ali kratkoročne fiksno obrestovane dolžniške vrednostne papirje.

Investicijski sklad
Kolektivna oblika investiranja v vrednostne papirje, pri kateri z zbranimi sredstvi upravljajo profesionalni upravitelji. Upravitelji sklada z denarjem le-tega opravijo nakupe na borzi, in sicer glede na usmeritev sklada, torej delnice, obveznice itd. Prednost posameznega vlagatelja je široka razpršitev v delnicah oz. obveznicah že z majhnim zneskom naložbe. Donosi (obresti, dividende, realizirani dobički itd.) se bodisi izplačajo delničarjem ali pa se reinvestirajo  (tj. dobički se pustijo v premoženju sklada za ponovne naložbe), kar poveča vrednost investicijskega sklada. Ta vrednost se izračuna dnevno iz borznih tečajev vrednostnih papirjev, ki jih ima v lasti določeni sklad.

Investicijski kupon
Je imenski vrednostni papir, ki se glasi na določeno število enot premoženja vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje
Družba, ki kupuje vrednostne papirje po načelu razpršitve tveganja in jih upravlja kot posebno premoženje v skladu. Premoženje investicijskega sklada pripada imetnikom deležev (vlagateljem).

Tečajno tveganje
Nihanje cen na trgu vrednostnih papirjev, ki predstavlja nevarnost, da bi  cena vrednostnega papirja padla pod nabavno ceno.

Največja mesečna rast in največji mesečni padec
Prikaz največje pozitivne in negativne spremembe vrednosti sklada v posameznem koledarskem mesecu od ustanovitve sklada.

Razvoj vrednosti (performance)
Povišanje vrednosti premoženja v skladu med dvema časovnima točkama, ki ga sestavljajo izplačila dobičkov, ki jih  prejme sklad iz svojih naložb in povečanje tečajev  vrednostnih papirjev.

Pozitivni meseci (v %)
Prikaz števila mesecev v odstotkih (%), v katerih je sklad od datuma izdaje dosegel pozitiven razvoj.

Letno poročilo
Poročilo družbe za upravljanje ob koncu poslovnega leta o vsakem posameznem skladu. Sem sodita poleg izkaza premoženja na bilančni presečni dan tudi izkaz stroškov in izkaz poslovnega izida.

Obračunsko leto
Navedeno je v prospektu sklada. Po obračunskem letu sledita poročilo in razglasitev morebitnega izplačila ali reinvestiranja dobička.

Vrednost enote premoženja
Vrednost sklada po trenutnih tečajih vrednostnih papirjev, deljena s številom izdanih deležev sklada.

Zbirni (zakladni) skladi
Skladi, ki reinvestirajo vse donose. Tako se pospeši zvišanje vrednosti.

Volatilnost
Volatilnost prikazuje intenzivnost nihanja naložbenega instrumenta. Večja kot je volatilnost,  močnejša so tečajna nihanja sklada (navzgor in navzdol).

Valutno tveganje  
Tveganje izgube zaradi nihanj medvalutnih tečajev. Neposredno zaradi poslabšanja menjalnega tečaja in posredno zaradi neugodnega položaja delnic podjetja, odvisnih od menjalnega tečaja, ki so v lasti sklada.