Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Osnovni zavarovalni pojmi

Zavarovalnica
Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group
Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Zavarovalec
Oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in je nosilec pravic in obveznosti iz zavarovanja.
Zavarovanec
Oseba, katere življenje je zavarovano.
Ponudba
Predlog za sklenitev zavarovanja.
Polica
Listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi.
Premija
Znesek, ki ga zavarovalec plačuje zavarovalnici po zavarovalni pogodbi.
Upravičenec
Oseba, kateri je zavarovalnica dolžna izplačati zavarovalnino.
Zavarovalnina
Znesek, ki ga zavarovalnica izplača po zavarovalni pogodbi za posamezen zavarovalni primer.
Zavarovalna vsota
Najvišji znesek, do katerega je zavarovalnica v obvezi v primeru smrti oziroma doživetja.
Matematična rezervacija
Vrednost police življenjskega zavarovanja. Je premoženje zavarovalnice, ki je namenjeno kritju bodočih obveznosti iz zavarovanj.
Kapitalizacija zavarovanja
Zavarovalec preneha plačevati premijo pred koncem dogovorjenega obdobja. Zavarovalna vsota se zmanjša na kapitalizirano vrednost in zavarovalna pogodba se nadaljuje z zmanjšano višino kritja.
Odkup zavarovanja
Zavarovalec prekine pogodbo in zahteva izplačilo odkupne vrednosti. Pogodba in zavarovalno kritje preneha veljati.